• POTOCZNE KOMUNIKOWANIE SIĘ
  • POTOCZNE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Latest Blogs
Popular Posts
Recommended

Latest Blogs

ajax-loader

POTOCZNE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Zachowania takie, ujmowane jako przedmioty semiotyczne, realizowane są przez zdoby­wającą dzisiaj samowiedzę praktykę komunikacyjną face to face. Tak określam praktykę potocznego komunikowa­nia się ludzi między sobą w zetknięciu bezpośrednim za pomocą mowy oraz różnorodnych zachowań niewerbalnych. Praktyka ta, występująca w najrozmaitszych okoliczno­ściach i sytuacjach życiowych, jest udziałem wszystkich członków społeczności. Obejmuje rozmaite formy inter­akcji, a… Read More

AUDIOWIZUALNOŚĆ WSPÓŁCZESNOŚCI

Na przykład, audiowizualność współczesności po­zwala, jak myślę, zobaczyć w nowym świetle potoczne za­chowania ludzi; pozwala mianowicie potraktować je jako przedmioty kultury, dzięki dostrzeżeniu i docenieniu funk­cji znaczeniowych codziennych zachowań ludzi, zarówno werbalnych — co notabene sankcjonowała dotychczasowa tradycja — jak zachowań niewerbalnych, co z kolei zdaje mi się właśnie następstwem zmian dwudziestowiecznych. Te ostatnie jednocześnie… Read More

SZEROKI ZASIĘG

Jeszcze dłu­go potem, niemal do dnia dzisiejszego, produkcja filmów odbywała się w dwóch etapach — najpierw kamery reje­strowały na planie obraz, potem na kanwie materiału zdjęciowego robione były tak zwane postsynchrony, w wy­niku których film udźwiękowiano. I dopiero stosunkowo niedawno wprowadzono kamery synchroniczne. Inaczej telewizja, która w parę dziesiątków lat po ki­nie narodziła się od razu… Read More

WYSOKI POZIOM TECHNIKI

Wysoki poziom techniki i uprzemysło­wienia, ukształtowanie się sfery czasu wolnego od pracy oraz upowszechnienie przynajmniej w wymiarze elemen­tarnym oświaty, stworzyły warunki niezbędne do maso­wego rozpowszechnienia się kina, radia, telewizji. Zjawi­ska te z siłą przymusu kulturowego ukierunkowały komu­nikację społeczną w XX wieku.Audiowizualność nowych dziedzin komunikacji — filmu, telewizji — oparta na technikach reprodukcyjnych, kształtowała się stopniowo. Najpierw… Read More

AUDIOWIZUALNY SYNDROM

Audiowizualny syndrom jest rezultatem kulturowego wyboru z biologicznego repertuaru hominidów, wyboru dokonanego przez epokę współczesną i tylko z tego punktu widzenia: jako fakt kultury, interesuje mnie tutaj. Dla­tego nie stawiam pytań na temat mechanizmów integru­jących informacje płynące różnymi kanałami zmysłowymi ani pytań na temat złożonych procesów i zróżnicowanych poziomów syntezy audiowizualnej. Audiowizualność staje się ważną kategorią… Read More

RÓŻNE TYPY KULTUR

Różne typy kultur odmiennie modelują ludzkie wyposa­żenie antropologiczne. Kultura współczesna, zwłaszcza dru­giej połowy XX wieku, narzuca i kształtuje — jak sądzę co będę starała się pokazać — audiowizualne doświad­czanie świata, to znaczy nastawienie na łączne wydobywa­nie z napływających informacji aspektów audialnych i wi­zualnych oraz na scalanie ich w spójną całość znaczenio­wą. Sprzyjało to, a być może… Read More

KATEGORIA POZNAWCZA WSPÓŁCZESNOŚCI

Ów zasób możliwości ugrunto­wany w biologii, oparty na kondycji psychofizycznej czło­wieka stanowi nasze wyposażenie antropologiczne. Nato­miast wzory kultury wypracowane przez daną społeczność, działające w niej z siłą przymusu kulturowego, każdora­zowo aktualizują i modelują wyposażenie antropologiczne swoich uczestników. To dopiero kultura, jej typ, czyni z tego wyposażenia użytek: wyprowadza z potencjalności w społeczną realność. Ukształtowanie kultury,… Read More

WAŻNA ROLA EMOCJI

Tym­czasem wiadomo, że emocje odgrywają ważną rolę w naszym życiu, rolę nie do pominięcia w interpretacyjnym modelu artykulacji i uczestnictwa w kulturze. Kwestia nujemy wyborów we wszelkich wyuczonych operacjach kodowania, nie tylko wówczas kiedy uważamy to trady­cyjnie za ważne i oczywiste; i że z drugiej strony, te na­sze wybory, które chcemy, skądinąd trafnie, traktować jako świadome… Read More

WSZYSTKIE OPERACJE KODOWE

Wszystkie operacje kodowe na wszystkich poziomach mają tu charakter selektywny, są rezultatem aktywnego z założenia stosunku jednostki do świata. Za pomocą kodowania i poprzez nie uczestnicy kultury aktywnie ia artykułują.  Ten model artykulacji kultury przełamać ma energetycz­ną i przyczynowo-skutkową interpretację zachowań na rzecz interpretacji motywacyjnej, a zarazem całościowo, integracyjnie ujmować zachowania. Złożone, różnorodne operacje kodowe… Read More

NAPŁYWAJĄCE BODŹCE

Jednostka zatem ustosunkowuje się do napływających bodźców -informacji nie mechanicznie ani też neutralnie, lecz z względu na cele, jakie sobie stawia. Związek międz bodźcami a sposobem ustosunkowania się do nich jed nostki ma charakter motywacyjny, nie — przyczynowo -skutkowy. Tak więc cele jednostki, inaczej: wartości  sensie aksjologicznym — w pryzmacie celów danej kultury — współdecydują… Read More

ajax-loader